Mẫu B14                                                                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO GIẢI THỂ …(2)

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………………………………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở tại: ………………………………………………........…...………………..

Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo: .…………………...……………………...…………………………………………

Địa điểm:…..……………………….…………………………………..………….

           

Thông báo về việc giải thể trường với nội dung sau:

 

Lý do giải thể:……………………………………………………….…...………..

………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………....……………

Phương thức giải thể:…………………………………………………………….

Thời điểm giải thể: từ ngày……..…tháng……..năm……………………………

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

(2) Tên Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.