Mẫu B14                                                                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO GIẢI THỂ …(2)

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Tên tổ chức tôn giáo: ….…...………..…………………………………………..

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở tại: ………………………………………………........…...………………..

Tên trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo: .…………………...……………………...…………………………………………

Địa điểm:…..……………………….…………………………………..………….

           

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới áp dụng năm 2020

Thông báo về việc giải thể trường với nội dung sau:

 

Lý do giải thể:……………………………………………………….…...………..

………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………....……………

Phương thức giải thể:…………………………………………………………….

Thời điểm giải thể: từ ngày……..…tháng……..năm……………………………

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

>> Xem thêm:  Hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như thế nào ?

(1) Địa danh nơi có trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

(2) Tên Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

>> Xem thêm:  Sinh viên hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng tại Công ty Luật Minh Khuê