CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        -----------------------------------                                        

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

                              Kính gửi:…………………………………………………………………...

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)

  (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)