Phụ lục số 6: Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Ngày……… tháng……… năm………

Kính gửi:…………………………………….................................................................

 

Tên đơn vị, cá nhân:.....................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo vào quyết định việc đóng cửa văn phòng đại diện ?

Mã số thuế:……………………………………………………………..…

Địa chỉ:………………………….………………………………………….

Phương pháp hủy hóa đơn:……………………………………………

Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (đơn vị, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Người lập biểu

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày……… tháng………năm………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Hỏi về vấn đề hóa đơn đã phát hành bị hủy do nhầm lẫn ?