Trả lời:

Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

 

Mẫu số 03. Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối vớiviệc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

(Kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016

của Bộ Xây dựng)

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNHHẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DựNG

Kính gửi:...(2)...

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ?

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chât lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ giấy phép xây dựng (4);

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại văn bản số...;

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư số... ngày...;

Căn cứ báo cáo khắc phục tồn tại của Chủ đầu tư số.... ngày... (nếu có);

Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC số (nếu có);

Căn cứ văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số...(nếu có);

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày...,

...(1)...chấp thuận kết quả nghiệm thu của...(2)...để đưa vào sử dụng đối với công trình/hạng mục công trình như sau:

1.       Thông tin về công trình

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện)

a)       Tên công trình/hạng mục công trình:....(3)....

b)       Địa điểm xây dựng:...

c)       Loại và cấp công trình.

d)       Mô tả các thông số chính của công trình

2.       Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

-       Lữu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

-       Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

-       Các yêu cầu khác (nếu có).

 

                        

>> Xem thêm:  Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng ?

(1)       Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

(2)       Tên của chủ đầu tư.

(3)       Ghi rõ tên công trình/hạng mục công trình và phạm vi nghiệm thu.

(4)       Trường hợp miễn giấy phép xây dựng: ghi căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật