CỤC THUẾ.......................

(CHI CỤC THUẾ)..............

        --------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Số: ……......... /TB-CT (CCT)   

 ...,ngày..........tháng ........năm ........

THÔNG BÁO

Nộp thuế thu nhập cá nhân

 

Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức.......... ...............................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị .................. ngày…. tháng.......năm...... và tờ khai thuế thu nhập cá nhân của ông (bà) …..…….... ......................................…, cơ quan thuế tính thuế và thông báo số tiền thuế thu nhập cá nhân ông (bà) phải nộp như sau:

I. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

       Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1

Giá chuyển nhượng

[01]

 

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

[02]

 

3

Chi phí chuyển nhượng

[03]

 

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn

[04]

 

5

Số thuế phải nộp

[05]

 

6

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[06]

 

7

Số thuế còn phải nộp

[07]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp

1

Giá chuyển nhượng

[08]

 

2

Số thuế phải nộp

[09]

 

3

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[10]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[11]

 

                                                                                      

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

   [12] Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp:.........................................đồng

   (Viết bằng chữ: ..............................................................................................)

   [13] Nộp theo chương ........tiểu mục...........

   [14] Địa điểm nộp: ...............................................................................................

   [15] Thời hạn nộp tiền chậm nhất không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thuế.

      Quá thời hạn nêu trên nếu Ông/ Bà chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này vào NSNN thì Ông/ Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông/ Bà liên hệ với cơ quan thuế...................... theo số điện thoại:.................... địa chỉ:..............................  để được hướng dẫn cụ thể.

II. XÁC NHẬN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÁT SINH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Cơ quan thuế..................................xác nhận ông/bà....................................đã hoàn thành nghĩa vụ khai thuế thu nhập cá nhân và không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Cơ quan thuế................... thông báo để Ông/ Bà được biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN

...,ngày ... tháng .... năm ....

(Ký, ghi rõ họ tên)

         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

III. PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ (Cơ quan thu tiền thực hiện):

1. Số ngày chậm nộp tiền thuế so với ngày thông báo của cơ quan Thuế: ................

2. Số tiền chậm nộp tiền thuế: ........................................................................đồng.

(Viết bằng chữ: ....................................................................................................)

 

  ...,ngày ...... tháng ...... năm ........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

 

 

Ghi chú: Trường hợp cá nhân được miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì cơ quan thuế không phải ra thông báo này

>> Xem thêm:  Xác định mức của thuế tháng, thuế môn bài thế nào?