Phụ lục số 3. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho đơn vị dự trữ đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn (Đơn vị dự trữ A):..................................................................

2. Mã số thuế:............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................................

4. Điện thoại:.............................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

 

Hóa đơn bán hàng DTQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

- Tên đơn vị:.........................................................................................................................

- Mã số thuế:..........................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:..........................................................................

 

......, ngày....... tháng...... năm........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

 

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?