Mẫu số 15/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO*

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………………………...

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm.... tại………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:……………………………………………………………………………

Do Sở Tư pháp ……………………cấp ngày…… tháng….. năm.... tại……………………………

Điện thoại: ………………………………………..Fax: ……………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website: (nếu có)………………………………..

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọngtài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, với nội dung cụ thể như sau:

A. Về thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính:……………………………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………….. Quốc tịch :……………………………

2. Người đại diện theo pháp luật thay thế:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính:……………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:  …………………………………… Quốc tịch:……………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………

Do:…………………………………………………….cấp ngày…… tháng…. năm ……… tại……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….Fax:………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………………

B. Về thay đổi địa điểm đặt trụ s

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website:  ..........................................................

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………..Fax:………………………………………………..

Email:……………………………………………..Website:  ..........................................................

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

* Nội dung Thông báo này được điền theo thay đổi thực tế của Tổ chức trọng tài, ví dụ: nếu Tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì chỉ cần điền nội dung vào phần A. Nếu tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì điền cả phần A và phần B của biểu mẫu này.