Mẫu B1     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                               ……(1),  ngày……tháng……năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về người đại diện cơ sở tín ngưỡng

 

Kính gửi: (2)……………………………………………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………………………………..………...

Địa chỉ: ……..…………………….………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)

Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng:

Họ và tên: …………………..Tên gọi khác…………….…..Năm sinh………..…

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………………...Nơi cấp:.……….….

Nơi cư trú:………………………………………………………………………...

Là đại diện cơ sở tín ngưỡng.

 

Đính kèm Thông báo gồm: biên bản về việc bầu (cử) người đại diện, ban quản lý; danh sách thành viên Ban quản lý nếu có (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số  giấy CMND, nơi cư trú).

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

         (1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

 (2)  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tín ngưỡng.

 (3)  Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có Ban quản lý thì người thay mặt Ban quản lý ký  Thông báo

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)