Mẫu số12/ĐK

SỞ (PHÒNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

Số:........../TB-VPĐKĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ............., ngày......  tháng....... năm........

 

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

 

Kính gửi: ……………..………………………………………………….

 

Văn phòng đăng ký đất đai thông báo việc chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính của xã ........................................................................................... như sau:

1. Thửa đất biến động:

Trước khi biến động

Sau khi biến động

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích (m2)

Nội dung biến động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lý do thay đổi: ....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Các tài liệu của hồ sơ địa chính cần được cập nhật, chỉnh lý gồm: ……………................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Kèm theo Thông báo này có các giấy tờ sau đây:

- Bản sao trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thể hiện đường ranh giới khu vực thửa đất có thay đổi (nếu có).

- ……………………………………………………………………………………………………...........

- ……………………………………………………………………………………………………............

Đề nghị ……………………………………………cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

                                                                                                                                            Giám đốc

                                                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)