TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ

RA THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./TB-.....  

......, ngày.......... tháng .......... năm ......

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp

phục vụ công tác thanh tra thuế

 

            Kính gửi: (tên tổ chức, cá nhân)......................................................

                           Mã số thuế:....................................................................

                           Địa chỉ:...........................................................................

 

Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, yêu cầu ...(tên tổ chức, cá nhân)........ đến trụ sở... (tên cơ quan thuế).................... để cung cấp thông tin về..............................

Thời gian:    ....... giờ....... ngày ...... tháng ..... năm .....    

Địa điểm: ......................................................................................................................

Tài liệu mang theo:

1.....................................................................................................................................

2....................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………...................……

Nếu có vướng mắc đề nghị ...(tên tổ chức, cá nhân)... liên hệ với …(tên cơ quan thuế) ...theo địa chỉ ..................................., số điện thoại ................................

Trường hợp không thể cung cấp được, ...(tên tổ chức, cá nhân)... phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và gửi về cơ quan thuế trước ngày ... tháng ... năm....

…(Tên cơ quan thuế)... thông báo để …(tên tổ chức, cá nhân)...được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:              

- Như trên;

-…………………;                

- Lưu: VT; bộ phận thanh tra.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU CUNG CẤP

NHẬN THÔNG BÁO

 

 

Ngày .... tháng ....... năm

 

 

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

       

     

Ghi chú: Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo.