TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./TB-............….

............, ngày..........tháng ........năm ......

THÔNG BÁO

Về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp NSNN

              Kính gửi:.................................................................................................

               Mã số thuế: ............................................................................................

              Địa chỉ nhận thông báo :.........................................................................

Theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế hợp nhất và hướng dẫn tại Điều 29 Chương III Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền chậm nộp, tiền thuế phát sinh, tiền phạt nhưng trên chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt không ghi hoặc ghi không đúng trình tự: (1) Tiền thuế nợ; (2) Tiền thuế truy thu; (3) Tiền chậm nộp; (4) Tiền thuế phát sinh;  (5) Tiền phạt thì cơ quan thuế hạch toán số tiền thuế đã thu theo đúng trình tự thanh toán, đồng thời thông báo cho người nộp thuế biết số thuế đã ghi thu ngân sách nhà nước cho từng loại tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Căn cứ quy định trên;

Trên cơ sở xét chứng từ nộp tiền của .....................................................................;

Cơ quan thuế........... thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế tháng … năm … như sau:

>> Xem thêm:  Nhà nước là gì ? Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước là gì ?

đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số TT

Chứng từ nộp tiền

Tên loại

thuế

Tiểu mục

Số tiền thuế nợ

Số tiền thuế truy thu

Số tiền chậm nộp

Số tiền thuế phát sinh

Số tiền phạt vi phạm HC

Tổng

cộng

Số

Ngày

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

Tổng cộng

Yêu cầu .................... hạch toán các khoản nộp ngân sách nhà nước theo đúng số liệu nêu tại Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Cơ quan thuế............. thông báo để người nộp thuế được biết./.

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- Lưu VT;....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Nhà nước pháp quyền là gì ? Phân tích các quan điểm về nhà nước pháp quyền