Mẫu số 11

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

số:..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày...... tháng ...... năm…....

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC RÚT KHÁNG CÁO (KHÁNG NGHỊ) (2)

 

            Kính gửi: ………..………………….............……..…….……………

            Địa chỉ: ………………………………………..……………….………

            Ngày….tháng.…năm…….,(3)……………….có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…/…./QĐ-KN) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…/…-ST ngày……tháng…...năm……..của Toà án nhân dân …… ..….với nội dung …………........;

            Ngày …… tháng ……. năm…người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản rút kháng cáo (kháng nghị) với lý do…..........……… ……………………………...........................……… ..;

            Căn cứ vào Điều 256 của Bộ luật tố tụng dân sự,

            Toà(4)…………….……thông báo cho (5)………………………..được biết.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về kháng cáo, kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm ?

Nơi nhận:

  • Ghi nơi nhận theo quy định

 tại Điều 256 của BLTTDS;

  • Lưu hồ sơ vụ án.

 THẨM PHÁN

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11:

(1) và (4) Ghi tên Toà án ra thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị). Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Toà phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao, thì cần ghi rõ Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố nào (ví dụ: Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội).

(2) Nếu chỉ rút kháng cáo, thì bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ rút kháng nghị, thì bỏ hai chữ “kháng cáo”.

(3) Ghi họ và tên, địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo. Nếu người kháng cáo là người được đương sự uỷ quyền, thì ghi họ và tên của người được uỷ quyền đó và ghi rõ đại diện theo uỷ quyền của ai theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm… nào (ví dụ: của Ông Trần Văn B. là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Bà Nguyễn Thị V. theo giấy uỷ quyền ngày 04-10-2012). Nếu Viện kiểm sát kháng nghị, thì ghi tên của Viện kiểm sát.

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị mà không phải ghi họ và tên (ví dụ: thông báo cho Ông được biết; thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý: Toà án cấp phúc thẩm không phải gửi thông báo việc rút kháng cáo (kháng nghị) cho chính người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị).

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng