TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO

V/v lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):......................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .........

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

......................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .........................................

Email: ………………………………………. Website: .................................

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:         

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): .................................................................

………………………....................................... cấp ngày: ……/………/….          

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ..............................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện và mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ....................................

5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………..... Giới tính: .......

Sinh ngày: …/..…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ..................

Chứng minh nhân dân số: ................................................................................

Ngày cấp: …/....…/…….. Nơi cấp: ..............................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ..............................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................

Ngày cấp: …/..…./…… Ngày hết hạn: ……/....…/…… Nơi cấp: .................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .........................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ...........................................

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh ?

Email: ………………………………………. Website: ....................................

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 
 
 
---------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Không thông báo cho cơ quan chức năng khi mở văn phòng đại diện doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào ?

>> Xem thêm:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty