Mẫu B19        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

Kính gửi: (2)………………………….……………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..………………………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

 

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

 

Họ và tên: …………………………………..………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): …………………………………………………

Giấy CMND số:…………………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:………………………………..

Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………………....

Lý do thuyên chuyển:………….…………………………………………………

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

 (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.