Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Năm:.......................

 

I.       TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương`

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

Trong đó : Hợp đồng thử việc: người

- Tăng trong năm: ngườI

- Giảm trong năm: người

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

......................................................................................................

.......................................................................................................

 

II.    CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?

 

......................................................................................................

.......................................................................................................

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ

......................................................................................................

.......................................................................................................

IV.              TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH


 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)

 

V.    THUYẾT MINH

1-     Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

.........................................................................................................

>> Xem thêm:  Thành lập công ty nhưng không xuất hóa đơn thì báo cáo thuế thế nào ?

.........................................................................................................

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký tên, đóng dấu) 

>> Xem thêm:  Mẫu xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Phụ lục 2.8)