Tờ khai cấp chứng minh thư nhân dân mới (Mẫu tờ khai chứng minh nhân dân)

Mẫu CM4
1. TỈNH/THÀNH PHỐ
----------

TỜ KHAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

3. Số…………

 

2....................

Mẫu tờ khai cấp chứng minh nhân dân

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………................................................

11. Dân tộc:…….......................................12. Tôn giáo:…………………..13.Trình độ học vấn:……….......

14. Họ tên cha:……………………………....................................................……………………………………

15. Họ tên mẹ:……………………………………………………………........................................................…

16. Họ tên vợ, chồng:…………………………………………....................................................……………….

17. Chứng minh nhân dân cũ số……………....................Cấp ngày................………Nơi cấp……............….

18. Dấu vết riêng và dị hình:…………………………………....................................................………………….

……, ngày…….tháng…….năm 20..

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_________

 

 

 

 

 (1)Viết chữ in hoa đủ dấu.