Luật sư trả lời:

2. Mẫu Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc,  xác định lại giới tính trong giấy khai sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG

HỘ TỊCH XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) .......................................................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).........................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ cho con thực hiện như thế nào ?

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)......................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại
giới tính:.............................................................................................................................................................................................

Đề nghị (1)...............................................................

đăng ký việc (4)..............................................................................................................................................................................................

cho người có tên dưới đây

Họ và tên: .......................................................................................................  Giới tính:........................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................Quốc tịch:.....................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)......................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).........................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi tên cha trong giấy khai sinh như thế nào ?

Đã đăng ký khai sinh tại:...........................................................ngày........... tháng ........... năm ....................

Theo Giấy khai sinh số: ....................................................... Quyển số:............................................................

từ:(5) ...................................................................................................................................................

thành: (5).............................................................................................................................................................................................

Lý do:.................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 Làm tại: .............................................. , ngày ..........  tháng .........  năm ...........

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                    ..................................

                                                                                           Người khai

>> Xem thêm:  Con sinh ra không được làm giấy khai sinh ?

                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                      ....................................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

 (5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

                                                         Thành Vũ Văn Nam.

>> Xem thêm:  Hỏi về thủ tục xác nhận ngày tháng trên giấy khai sinh ?