TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:.

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

............

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

Số tài khoản:

Mở tại:............

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ... Khoản ...

......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

>> Xem thêm:  Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) là gì ?

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn:

- Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

- Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

- Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

---------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký thuế và thủ tục đăng ký thuế mới nhất 2021 ?

>> Xem thêm:  Thuê thêm xưởng sản xuất có phải thay đổi thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh không ?