CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho tr­ường hợp Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01]  Kỳ tính thuế:  Từ ngày................đến ngày..................

               [02]  Lần đầu:  ¨                 [03] Bổ sung lần thứ:  ¨  

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………………………………………………… 

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ : ………………………… [07] Quận/huyện:  ……………………………[08] Tỉnh/thành phố: …………… 

[09] Điện thoại: ……………………[10] Fax: ……………………………………………[11] E-mail: ……………………

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………………………… 

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ………………………… [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ………………………………....... [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày......................................................................................................................    

[21] Hợp đồng nhà thầu số.............................................ngày............................................................................................................................  

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

 

Chỉ tiêu

Kê khai của bên Việt Nam ký hợp đồng

Ghi chú

 

Kê khai

Quyết toán

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(8)

1

Giá trị hợp đồng

 

 

 

 

2

Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

3

Doanh thu tính thuế phần việc được trừ của các Nhà thầu phụ (nếu có)

 

 

 

 

4

Doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài (4=2-3)

 

 

 

 

5

Số thuế phải nộp của Nhà thầu nước ngoài (5=5a+5b)

 

 

 

 

5a

a.Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

5b

b.Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

 

6

Số thuế đã nộp

 

 

 

 

6a

a. Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

6b

b. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

 

7

Số thuế còn phải nộp (7=5-6)

 

 

 

 

7a

a. Thuế giá trị gia tăng (7a=5a-6a)

 

 

 

 

7b

b. Thuế thu nhập doanh nghiệp (7b=5b-6b)

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                                 ....., ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Ghi chú:

  • Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ.
  • Trường hợp có nhiều Nhà thầu nước ngoài thì lập bảng kê chi tiết đối với từng Nhà thầu nước ngoài.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)