CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ %  trên doanh thu tính thuế)

[01]  Kỳ tính thuế:  Từ ngày................đến ngày..................

[02]  Lần đầu:             [03] Bổ sung lần thứ:   

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………  [08] Tỉnh/thành phố: …………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: ………………………………… [11] E-mail: …………………

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: ………………………...... [16] Tỉnh/thành phố: ……………

[17] Điện thoại: ………………………… [18] Fax: ………………….............................. [19] E-mail: ………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...............................................................................

[21] Hợp đồng nhà thầu :  Số ......................................ngày.........................................................................................

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

 

Chỉ tiêu

Kê khai

Quyết toán

Chênh lệch

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

1

Giá trị hợp đồng

 

 

 

 

2

Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

 

 

 

 

3

Doanh thu phần việc nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện được trừ (nếu có)

 

 

 

 

4

Doanh thu tính thuế (4=2-3)

 

 

 

 

5

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

 

 

 

 

6

Số thuế đã nộp

 

 

 

 

7

Số thuế còn phải nộp (7=5-6)

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                    ..., ngày .......tháng …....năm …....

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: - Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thực hiện thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)