CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

(Dành cho cơ sở sản xuất thuỷ điện)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...……

[02] Lần đầu: □      [03] Bổ sung lần thứ:  □

 

      [04] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................

             [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………..........………….

     [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/thành phố: .....................................................

     [09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .....................................

 

     [12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………......................................

             [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………...................……….

     [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...............................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..............................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số..............................................[20A].ngày........tháng .......năm.......

[21] Tên loại tài nguyên:

[22]  Thuế suất (%):                                   

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Nhà máy thủy điện

Mã số thuế

 

Sản lượng  điện xuất tuyến

(KWh)

 

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế

Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ tính thuế

Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ tính thuế

 

Số thuế tài nguyên đã khai trong kỳ tính thuế

 

Số thuế chênh lệch so với số quyết toán

 

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]= [25]x[26]x[22]

[28]

[29] = [27] - [28]

[30]

[31]=[29] - [30]

1

Nhà máy thủy điện X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà máy thủy điện Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng     

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

…, ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))