CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

       [01] Kỳ tính thuế: Năm……….…

[02] Lần đầu:     Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 08B/KK-TNCN)                       [03] Bổ sung lần thứ:      Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 08B/KK-TNCN)

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………......................

[05] Mã số thuế:

>> Xem thêm:  Bà ngoại là mẹ liệt sĩ thì cháu có được đăng ký giảm trừ gia cảnh hay không?

[06] Địa chỉ: …………………………………….............................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: .............................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .........................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………...........................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………….......…………

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ..........................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: ....................... [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ

[21]

 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

[22]

 

3

Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

[23]

 

4

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh [24]=[21]-[22]-[23]

[24]

 

5

Doanh thu hoạt động tài chính

[25]

 

6

Chi phí tài chính

[26]

 

7

Thu nhập từ hoạt động tài chính

[27]

 

8

Thu nhập khác

[28]

 

9

Chi phí khác

[29]

 

10

Thu nhập chịu thuế khác [30]=[28]-[29]

[30]

 

11

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[31]

 

12

Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ

[32]

 

 

CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ chia TNCT

TNCT tương ứng

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Thuế TNCN

Thuế TNCN được giảm

Thuế TNCN đã tạm nộp

Tổng số

Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

 

(TNCT: Thu nhập chịu thuế; TNCN: Thu nhập cá nhân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

Ghi chú: Đối với nhóm cá nhân kinh doanh tự kê khai thì chỉ cần người đại diện cho nhóm kinh doanh ký và ghi rõ họ tên.

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN