Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

 

Kỳ tính thuế:             - [x] Năm 2012

                   - [x] Từ 10/05/2012 đến 10/12/2012

             Lần đầu:  [x]                                Bổ sung lần thứ:  [   ]                            

 

Tên người nộp thuế: HỒ THỊ BÍCH LÂN (Công ty TNHH tư vấn Sunlaw nộp thay)

Mã số thuế:

Địa chỉ: 120 A4 Tập thể cơ khí, phường Thượng Đinh

Quận: Thanh Xuân  Thành phố: Hà Nội

Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….....................................................

Mã số thuế:……………………………………………………………………….......….….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..........……….

Quận/huyện: ......................  Tỉnh/thành phố: ..............................................................

Điện thoại: ........................   Fax: ..................  Email: ................................................

Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:..............................................

                                                 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

      37.174.721

2

Tổng chi phí phát sinh

37%

3

Tổng thu nhập chịu thuế

      13.754.647

4

Các khoản giảm trừ

 

a

Cho bản thân

0

b

Cho người phụ thuộc

0

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

0

d

Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc đã đóng

0

5

Thu nhập tính thuế

         13.754.647

6

Thuế TNCN tạm tính

        687.732

7

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

0

8

Thuế TNCN được giảm

0

9

Thuế TNCN tạm nộp

687.732

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:..........

                     Ngày 29 tháng 01 năm 2013.

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

     NGUYỄN TIẾN ĐẠT