CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

[01]  Kỳ tính thuế:  Quý  ................năm ..….

                   [02]  Lần đầu:   ¨             [03] Bổ sung lần thứ:    ¨

 [04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:..........................................................

          [16][05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          [06] Địa chỉ văn phòng/đại lý tại Việt Nam:.....................................................................

          [07] Quận/huyện:.....................................[08] Tỉnh/thành phố:......................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

          [09] Điện thoại:........................................[10] Fax:.......................[11] E-mail:...............

           [12] Tên Tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài:...................................................

          [13] Nước cư trú:...........................................................................................................

          [14] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài:.......................................................................        

          [15] Mã số thuế tại nước cư trú:  .................................................................................             

           [16] Tên đại lý thuế (nếu có): .................................................................................

          [16][17] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           [18] Địa chỉ:...................

           [19] Quận/huyện:.................................... [20] Tỉnh/thành phố:.................................

           [21] Điện thoại:.......................... ....[22] Fax:.......................[23] E-mail:..................

           [24] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày..........................                                                                                                                                                                                        Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

 Số phát sinh quý này

Mã chỉ tiêu

Số luỹ kế năm

I

Tổng doanh thu [25]=[27]+[28]

[25]

 

[26]

 

1

Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm

[27]

 

 

 

2

Doanh thu khác

[28]

 

 

 

II

Các khoản giảm trừ doanh thu [29]=[30]+[31]

[29]

 

 

 

1

Các khoản thu hộ

[30]

 

 

 

2

Các khoản chi khác

[31]

 

 

 

III

Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp [32]=[25]-[29]

[32]

 

[33]

 

 

IV

Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu chịu thuế

[34]

 

 

 

V

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ [35]=[32]x[34]

[35]

 

 

 

VI

Số thuế miễn, giảm trong kỳ [36]=[38]+[39]

[36]

 

[37]

 

1

Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[38]

 

 

 

2

Số thuế miễn, giảm khác

[39]

 

 

 

VII

Số thuế phải nộp trong kỳ [40]=[35]-[36]

[40]

 

[41]

 

 

 

              Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             ...., ngày .......tháng …....năm …....

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hồ sơ và thời hạn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?