CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

 * Tháng......... năm …...

[02] Lần đầu:  [      ]

[03] Bổ sung lần thứ [      ]

     [04] Tên người nộp thuế:……………………………………..........................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………..............………

     [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

     [09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ...................................

     [12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………....................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………..............………

     [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

     [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................................

     [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế

[21]

[22]

2

Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu

[23]    1%

[24]     2%

3

Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25]

[26]

           Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: ..............................

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

        Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))