CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ............, ngày..........tháng ........năm ......

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ

Kính gửi: ...(Tên cơ quan thuế).....

Tên người nộp thuế: …………………………………..........….……………………

Mã số thuế: ………………………………………………..........…………………….

Địa chỉ: …………………………………………………….…….........………………

Quận/huyện: ..................................... Tỉnh/thành phố:...................................

>> Xem thêm:  Cơ cấu của quy phạm pháp luật và quy phạm pháp luật hình sự

Điện thoại: …………………… Fax: ………...…… E-mail: ……….......…………

Đề nghị được miễn (giảm) thuế với lý do và số thuế miễn (giảm) cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

- ......................................................................................................................

(Ghi rõ loại thuế đề nghị miễn (giảm); căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị miễn (giảm) thuế: thuộc đối tượng, trường hợp được miễn (giảm) nào, lý do cụ thể như: thiên tai, địch họa, tai nạn bất ngờ (ghi cụ thuể số tài sản bị thiệt hại, số lỗ)... Trường hợp đề nghị miễn (giảm) thuế tài nguyên thì cần ghi rõ thêm loại tài nguyên, địa điểm, hình thức khai thác, nơi tiêu thụ).

2. Xác định số thuế được miễn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế đề nghị miễn (giảm)

Kỳ

tính thuế

Số tiền thuế đề nghị miễn (giảm)

Số tiền thuế đã nộp (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

2.

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

....

.........

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………......

(2) .........................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị mới nhất năm 2020 và cách viết đơn đề nghị

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

 

Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:

(đối với cá nhân, hộ gia đình) 

 

>> Xem thêm:  Chỉ thị là gì ? Khái niệm về chỉ thị theo quy định của pháp luật

 

 

>> Xem thêm:  Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ? Thủ tục xin miễn thuế, giảm thuế