CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------o0o----------

 

..............,ngày........tháng.......năm............

 

BẢN TRÌNH BÀY Ý KIẾN

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1)...............

Tôi tên là:................................................;

Sinh ngày:.....................................;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền chánh án, phó chánh án toà án, thẩm phán, hội thẩm, thư kí toà án, thẩm tra viên ?

Số CMND:.......................................do cơ quan..........................cấp vào ngày........tháng.........năm.........;

Nơi ĐKTT:................................................;

Chỗ ở hiện tại:...............................................;

Nhận được Thông báo về việc thụ lý vụ án vào ngày......tháng......năm........của Tòa án nhân dân.................đã thụ lý vụ án dân sự số(2):...../....../TLST-........về việc(3) ........................Theo đơn khởi kiện của(4)...................... 

Tôi xin trình bày ý kiến theo yêu cầu của người khởi kiện như sau(5):

1.................................................................................................................................................;

2.................................................................................................................................................;

3..................................................................................................................................................;

.....................................

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo (6):

>> Xem thêm:  Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.

1..................................................................................................................................................;

2..................................................................................................................................................;

Trân trọng cảm ơn./.

                                                           

                                                                  Người làm bản trình bày

                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 


Hướng dẫn viết bản trình bày ý kiến:

(1): Ghi tên Toà án có thẩm quyền ra Thông báo về việc thụ lý vụ án;

(2),(3): Ghi theo nội dung trong Thông báo về việc thụ lý vụ án;

>> Xem thêm:  Điều kiện tuyển dụng công chức vào Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020.

(4): Ghi họ và tên của người khởi kiện;

(5): Ghi cụ thể những ý kiến về từng yêu cầu của người khởi kiện trong Thông báo về việc thụ lý vụ án;

(6): Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người viết bản trình bày ý kiến gửi kèm theo đơn khởi kiện.

 

Mọi vướng mắc pháp lý hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác.

Trận trong cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Tòa án trong hôn nhân và gia đình mới nhất