MẪU SỐ 1b: 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ...
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …  tháng … năm ………….

XÁC NHẬN

Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Theo đề nghị của ông/bà …………………………… đề ngày ………………………………………..

Trung tâm Giới thiệu việc làm xác nhận:

Ông/bà……………………………………… Sinh ngày…………./……………/……………………….

Số CMND…………………………Ngày cấp…………./…………./……………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):         …………………………………………………………………

Chưa thực hiện việc đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm.

 

Nơi nhận:
- Ông/bà…,
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)