1. Đơn phúc khảo là gì?

Phúc khảo là một từ Hán Việt, trong đó "phúc" mang ý nghĩa là lặp lại hoạt động nào đó một lần nữa, "khảo" nghĩa là khảo sát, đưa ra đánh giá. 

Phúc khảo (check examination papers) là hành động thí sinh lên hội đồng chấm thi yêu cầu chấm kiểm tra, đánh giá, chấm lại bài thi đã được chấm và công bố điểm trước đó. Tức là, khi thí sinh nhận được kết quả thi, mà cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà thí sinh đã tính trước đó thì thí sinh có thể làm đơn hoặc hồ sơ phúc khảo để hội đồng chấm thi xem lại kết quả chấm đã chính xác hay chưa. 

- Khi làm đơn phúc khảo sẽ có 3 trường hợp xảy ra: điểm tăng, điểm giảm, điểm được giữ nguyên. Do đó, trước khi quyết định có nên phúc khảo hay không, bạn cần đánh giá lại bài làm của mình một cách chắc chắn. 

- Phạm vi: Việc làm đơn phúc khảo được áp dụng cho tất cả các bào thi từ quốc gia cho đến các cuộc thi quốc tế hoặc là cả những bài thi trên lớp thông thường. 

 

2. Lợi ích của việc làm đơn phúc khảo

- Thứ nhất, bảo vệ được quyền lợi của thí sinh.

Phúc khảo được đánh giá là một hình thức bảo vệ lợi ích cho các thí sinh, giúp đảm bảo sự công bằng cho những kỳ thi. Khi một thí sinh nào đó cảm thấy không hài lòng với điểm số mà mình đã nhận được thì thí sinh đó hoàn toan có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi. 

- Thứ hai, có thể làm thay đổi điểm số ban đầu của bài thi.

Như đã nói ở trên, điểm phúc khảo có thể tăng, giảm hoặc giữ nguyên nhưng nhìn chung xác suất cải thiện được kết quả sau phúc khảo sau cùng thường cao hơn.

- Thứ ba, đánh giá được sự chuyên nghiệp của hội đồng thi.

Nếu nhu hội đồng khảo thí thực sụ chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao thì việc phúc khảo bài thi cho thí sinh sẽ được diễn ra nhanh chóng hơn, thuận tiện và không gặp phải khó khăn. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để đánh gia sự chuyên nghiệp của cả một hội đồng thi.

 

3. Điều kiện để phúc khảo bài thi

- Mọi thí sinh tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bải thi. Nếu thí sinh nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. 

Điểm phúc khảo sẽ chỉ được công nhận khi điểm chấm lại có sự chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1 điểm trở lên. Khi đó, Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

- Thời gian Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi và không kéo dài quá 10 ngày. 

Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc. 

 

4. Quy trình chấm phúc khảo bài thi diễn ra như thế nào?

- Đối với bài thi tự luận:

+ Mỗi bài thi tự luận sẽ do 2 cán bộ chấm thi chấm phúc khảo và pahir được chấm lại bằng mực có màu khác so với màu mực được dùng chấm ban đầu trên bài làm của thí sinh

+ Trong khi tiến ahnfh các công việc có liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ 2 thành viên trong Ban phúc khảo bài thi tự luận trở lên và có sự giám sát nghiêm ngặt của thanh tra

Trong đó:

+ Nếu như kết quả chấm thi của cả 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo cuối cùng và giao bài thi cho hai cán bộ chấm thi chấm phúc khải ký cũng như xác nhận

+ Nếu kết quả chấm của cả 2 cán bộ chấm thi có sự chênh lệch khác nhau thì sẽ rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự lauanj cho cán bộ chấm thi chấm phúc khảo thứ ba để chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng một loại mực khác.

+ Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm thi phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo cuối cùng

+ Nếu kết quả chấm của ả 3 cán bộ chấm thi chấm phúc khảo khác nhau thì Trưởng ban Phúc khảo của bài thi tự luận sẽ lấy điểm trung bình cộng của cả 3 lần chấm này làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên và xác nhận

+ Nếu bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã được công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì sẽ được điều chỉnh điểm

Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì sẽ phải tổ chức 1 buổi đối thoại trực tiếp giữa những cán bộ  chấm thi đợt đầu với cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi lại biên bản)

- Đối với việc chấm phúc khảo lại bài thi trắc nghiệm

+ Khi có mặt đầy đủ các thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi tắc nghiệm thi mới được tiến hành mở niêm phong túi bài thi; Hội đồng thi có số lượng bài thi phúc khảo lớn thì có thẻ chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện. Việc chấm phúc khảo pahir đảm bảo nguyên tắc mở túi nào chấm phúc khảo dứt điểm ngay túi đó, niêm phong trở lại rồi mới tiếp tục được mở túi khác

+ Thực hiện đối chiếu cẩn thận từng cầu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân của nó; thực hiện in kết uqra chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi đã sửa lỗi để lưu thành hồ sơ.

 

5. Mẫu đơn phúc khảo thông dụng nhất

Tùy vào từng cuộc thi mà những vấn đề cần đề cập đến trong đơn phúc khảo sẽ có nội dung khác nhau. Tuy nhiên, trong đơn phúc khảo thường có những yếu tố cơ bản sau:

- Thông tin của người làm đơn xin chấm phúc khảo, trong đó bao gồm các thông tin như họ và tên người làm đơn, tên lớp học, tên trường học, số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, số báo danh

- Thông tin về môn học xin chấm phúc khảo, gồm các thông tin như bộ môn, học phần, ngày thi, giờ thi, lần thi, phòng thi, địa điểm thi, ngày công bố điểm thi, số điểm đạt được...

- Lý do làm đơn phúc khảo

- Đơn vị tổ chức chấm lại bài thi: tùy vào từng mức độ phúc khảo bài thi và nơi bạn thi mà đơn phúc khảo được gửi đến những noi khác nha như ban giám hiệu, phòng đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo...

- Nơi nộp, thời gian nộp đơn phúc khảo: theo quy chế từng cuộc thi thì thí sinh đăng ký dự thi ở đây thì sẽ nộp đơn phúc khảo ở đó

Việc tổ chức chấm phúc khảo sẽ do Hội đồng chấm phúc khảo thực hiện tại địa điểm phúc khảo. Điểm phúc khảo được Hội đồng chấm phúc khảo kết luận là điểm thi của bài thi trong đơn đề nghị phúc khảo.

* Dưới đây là mẫu Đơn phúc khảo của Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc tham khảo:

 

5.1. Mẫu Đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022

Kính gửi:

  •  Đơn vị (nơi) đăng kí dự thi: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đăng Đạo
  •  Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên thí sinh: NGUYỄN VĂN A                                                                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/2004                                                                                      Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: Thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Bắc Ninh

CMND/CCCD số: 123456987123                                                                                         Số điện thoại: 0912345678

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022:

Tội Hội đồng thi số 19 - Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

Điểm thi: 03 Số báo danh: 19875632

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1 Ngữ văn      
2 Toán 05 7,4  
3 Vật lí      
4 Hóa học 01 7,75  
5 Sinh học      
6 Ngoại ngữ      
7 Lịch sử      
8 Địa lí      
9 GDCD      

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn đề nghị phúc khảo

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                                                                                                   Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2022

                                                                                                                                                                                                           Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                                                                                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                                                                                                                  A

                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Văn A

5.2. Mẫu Đơn phúc khảo bài thi viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                              ...................., ngày ....... tháng .............. năm .................

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

(Dành cho thí sinh sự tuyển viên chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ................................................

Tên tôi là: ............................................................................................... Nam, nữ: .............................

Ngày sinh:.............................................................................................................................................

Thường trú:............................................................................................................................................

Địa chỉ và điện thoại liên lạc:..................................................................................................................

Tốt nghiệp trường:..................................................................Trình độ:...........................................Chuyên ngành:...............................................

Đơn vị dự tuyển:.........................................................................

Số báo danh:................................................................................Chuyên ngành:.......................................................

Sau khi xem thông báo của Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh...năm 2022 về kết quả học tập va bài kiểm tra trắc nghiệm chuyên ngành của tôi như sau:

1. Điểm TBC học tập: ....................................................................điểm

2. Điểm TBC tốt nghiệp: .................................................................điểm

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm): .............................điểm

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm cho tôi:

1. Điểm:.........................................................................................

2. Điểm:.........................................................................................

3. Điểm:...........................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

5.3. Mẫu Đơn phúc khảo điểm thi công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức................................................................................................

Tên tôi là:.................................................................................................Nam, nữ:.....................................

Ngày sinh:................................................................................................

Thường trú:...............................................................................................

Điện thoại liên lạc:.......................................................................................

Tốt nghiệp trường:.................................................................................Trình độ:......................................................................Chuyên ngành:............

Đơn vị dự tuyển:........................................................................................

Số báo danh:...........................................................................................Mã dự tuyển:.................

Theo thống báo của Hội đồng tuyển dụng công chức ............. năm ..............., kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn kiến thức chung:.........điểm

Môn Ngoại ngữ:.................điểm

Môn Tin học:.......................điểm

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn:................................................................................

Môn:...............................................................................

Môn:...............................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

........., ngày.....tháng......năm..........

                                                                                                                                                                                    Người làm đơn

                                                                                                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc mang tính chất tham khảo. Trân trọng./.