Miễn phí dỡ hàng (Free discharge) là người vận chuyển không phải trả phí dỡ hàng inà phí này do người thuê vận chuyển hoặc người nhận hàng trả. Thuật ngữ này thường dùng khi chào giá cước vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party). Thuật ngữ này còn được gọi là “free out”.

Miễn phí dỡ hàng (Free out) là thuật ngữ này còn được gọi là “free discharge”. Viết tắt là F.O.