Mô hình tăng trưởng hai khu vực (two sector growth model) là mô hình được sử dụng trong lý thuyết tăng trưởng. Mô hình này chấp nhận sự khác nhau cơ bản giữa hàng tiêu dùng và hàng đầu tư, trong đó môi khu vực tương ứng với một loại hàng.