Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Muốn thay đổi giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty làm thế nào ?

Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê chào bạn đọc, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp luật:

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung phân tích:

Công ty mà bạn góp vốn là loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên do đó, căn cứ điều 50 LDN 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau:"Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc....". Trong đó quyền hạn của hội đồng thành viên được quy định tại điều điều 56 có đề cập tới quyền được  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

>> Xem thêm:  Luật doanh nghiệp là gì ? Bình luận về quá trình hình thành và phát triển của Luật doanh nghiệp?

Như vậy, chỉ có Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc công ty. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên công ty. Do vậy, hội đồng thành viên công ty của bạn bao gồm bạn và người bạn góp vốn 40 % vào công ty của bạn. Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ do các thành viên bầu trong một số các thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm làm giám đốc công ty. Trong trường hợp của bạn, nếu giám đốc công ty kiêm chủ tịch hội đồng thành viên thì khi bạn muốn thay thế giám đốc điều hành công ty thì bạn phải yêu cầu chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên để giải quyết việc bãi nhiệm và bổ nhiệm giám đốc theo điều 50 LDN 2014. Nếu, bạn là chủ tịch hội đồng thành viên thì bạn có quyền triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên để giải quyết việc bãi nhiệm và bổ nhiệm giám đốc. Căn cứ điều 60 luật này quy định về nghị quyết của hội đồng thành viên như sau :"Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.." Như vậy, công ty của bạn có 2 thành viên và khi biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên mà điều lệ công ty không quy định khác thì cần có ít nhất 65% tổng số vốn góp tán thành thì nghị quyết mới được thông qua. Mà trong khi đó nếu bạn của bạn đang làm giám đốc công ty chiếm 40% số vốn góp không đồng ý bãi nhiệm tức từ bỏ chức vụ của mình đang đảm nhận để chuyển sang cho bạn thì chỉ với mức  60% số vốn góp của bạn trong công ty tán thành thì nghị quyết của hội đồng thành viên không được thông qua. Và như vậy, bạn không thể thay thế bạn của bạn làm giám đốc công ty được.

Căn cứ điều 50 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Điêu 50: Quyền của thành viên

1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

6. Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

7. Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này.

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này.

10. Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy, trong quyền của thành viên không có quy định vê việc thành viên được can thiệp và chi phối hoạt động thường ngày của công ty. Nhưng nếu bạn phát hiện thấy giám đốc công ty thực hiện không đúng trách nhiệm của mình theo quy định tại điều 71 LDN 2014 và điều lệ công ty quy định thì bạn có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với giám đốc công ty theo điều 72 LDN 2014 để bảo vệ lợi ích của mình trong công ty.

Điều 72:

"1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này;

b) Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty".

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại