Ngân hàng phi thành viên (NONMEMBER BANK) là ngân hàng thương mại, ngân hàng tiết kiệm, hoặc hiệp hội tiết kiệm và cho vay không phải là thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng phi thành viên phải duy trì một phần những tài khoản giao dịch và tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang, để đáp ứng các yêu cầu dự trữ, nhưng có tiếp cận Phòng Cho vay Chiết khấu Dự trữ Liên bang và các dịch vụ của Cục Dự trữ Liên bang, với cùng điều kiện như các ngân hàng thành viên Dự trữ Liên bang.

Ngược lại là ngân hàng thành viên.