BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 002-NĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƯỚC PHÍ BƯU PHẨM GỬI BẰNG ĐƯỜNG MÁY BAY HÀ NỘI - NÀ SẢN - ĐIỆN BIÊN PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 330-CP ngày 23-10-1957quy định cước phí thường và bảo đảm của các loại bưu phẩm gửi trong nước;
Căn cứ Nghị định số 30-NĐ ngày 04-04-1959 bổ sung và điều chỉnh Nghị định số 330-NĐ ngày 23-10-1957;
Căn cứ hợp đồng vận chuyển bao túi, gói thư bằng máy bay trên đường Hà nội – Nà sản - Điện biên đã ký giữa Tổng cục Bưu điện và Cục Hàng không dân dụng ngày 03-8-1959;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Công văn và gói dán kính của các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp quốc doanh, thư và bưu thiếp tư nhân, báo chí gửi bằng đường máy bay Hà nội - Nà sản - Điện biên hay ngược lại đều được miễn phụ cước máy bay.

Điều 2. – Những loại bưu phẩm khác và gói dán kín của tư nhân đều phải trả cước máy bay đồng loạt 2 xu cho mỗi 25 gam hay phần lẻ 25 gam.

Điều 3. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 1960.

Điều 4. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, và Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNGNguyễn Hữu Mai