PHỦ THỦ TƯỚNG****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 003-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP BA XÃ CHÍNH NGHĨA, SÔNG LÔ, TRƯNG VƯƠNG THUỘC HUYỆN HẠC TRÌ VÀO THỊ XÃ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc lệnh số 21-SL ngày 12 tháng 02 năm 1950 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính Phú thọ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập ba xã Chính nghĩa, Sông Lô, Trưng vương (thuộc huyện Hạc trì) vào thị xã Việt trì thuộc tỉnh Phú thọ.

Điều 2. – ÔngBộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Phú thọ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng