HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 01-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1977

NGHỊ ĐỊNH

BANHÀNH ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ vào bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng chính phủ ban hành theoNghị định số 172-CP ngày 01-11-1973 của Hội đồng chính phủ.
Căn cứ vào Nghị quyết số 164-CP và Nghị định số 165-CP ngày 31-8-1970 của Hội đồngchính phủ về tăng cường công tác thanh tra và qui định nhiệm vụ, quyền hạn, tổchức bộ máy của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo Nghị định này bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thanh tra củaChính phủ.

Điều 2. Những văn bản quyđịnh trước đây trái với điều lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Đồng chí Chủnhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ căn cứ vào bản điều lệ này để quy định cụthể nhiệm vụ và tổ chức các đơn vị thuộc Ủy ban, các tổ chức thanh tra ở cácngành, các cấp và hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Đồng chí Chủnhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 1. Ủy ban Thanh tracủa Chính phủ là cơ quan của Hội đồng chính phủ, có trách nhiệm thay mặt Hộiđồng chính phủ thanh tra một cách thường xuyên, kịp thời, chính xác việc thựchiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, kế hoạch và pháp luậtcủa Nhà nước, chủ yếu về mặt kinh tế, và chỉ đạo hướng dẫn công tác thanh tracủa Nhà nước và công tác thanh tra nhân dân của các ngành; các cấp nhằm bảo đảmchấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách, góp phần giữ gìn kỷ luật, cải tiếntổ chức, đồng thời giúp cơ quan lãnh đạo kiểm tra lại sự đúng đắn của bản thâncác chủ trương, chính sách đó.

Điều 2 Ủy ban Thanh tra củaChính phủ có các nhiệm vụ cụ thể:

a) Thanh tra việc thực hiện kếhoạch Nhà nước một cách có trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu của Thường vụ Hộiđồng Chính phủ.

b) Nắm vững những trọng tâm vàyêu cầu chính của từng mặt công tác của Nhà nước, của từng ngành, từng địaphương, trong thời gian để tiến hành thanh tra việc chấp hành các chỉ thị, nghịquyết của Đảng và Chính phủ, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề cóliên quan đến nền kinh tế quốc dân và đời sống nhân dân, nhằm góp phần làm chocác chủ trương, chính sách đó được chấp hành đúng đắn, đồng thời góp phần đấutranh chống các hiện tượng quan liêu, cửa quyền, tham ô, lãng phí trong bộ máyNhà nước.

c) Hướng dẫn về công tác tổ chứcvà nghiệp vụ thanh tra cho thủ trưởng các ngành, các cấp và cho các cơ quanthanh tra của Nhà nước và thanh tra nhân dân.

Đào tạo, bồi dưỡng đào tạo cánbộ làm công tác thanh tra cho các ngành, các cấp.

d) Hướng dẫn, đôn đốc và thanhtra thủ trưởng các ngành, các cấp làm đúng trách nhiệm trong việc xét, giảiquyết các đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đồng thời tự mình xét, giải quyếtcác đơn khiếu tố trong phạm vi trách nhiệm của Chính phủ, nhằm bảo đảm quyềnlàm chủ tập thể và những quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Chương 2:

QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁCNGÀNH, CÁC CẤP

Điều 3. Căn cứ vào chủtrương chung của Hội đồng chính phủ, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ được quyền :

a) Quyết định tổ chức các cuộcthanh tra và cử các đoàn hoặc phái viên thanh tra đến các ngành, các cấp, cácđơn vị cơ sở để thanh tra theo nhiệm vụ đã quy định; yêu cầu các ngành liênquan cử cán bộ tham gia các cuộc thanh tra của Ủy ban, số cán bộ này chịu sựchỉ đạo của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ trong thời gian thanh tra.

b) Triệu tập các cuộc hội nghịbàn về công tác thanh tra, thành phần được triệu tập từ cấp thứ trưởng và phóchủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở xuống.

Cử đại diện tham dự những hộinghị có liên quan đến công tác thanh tra của các ngành, các cấp.

c) Yêu cầu các Bộ; cơ quan ngangBộ, các Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan có thẩm quyền giám định, cung cấpnhững tài liệu, chế độ, thể lệ của ngành và địa phương cần thiết cho công tácthanh tra, hoặc điều tra, xác minh, kết luận những vấn đề thuộc trách nhiệm củamình.

d) Khi cần thiết, Chủ nhiệm Ủyban Thanh tra của Chính phủ được quyền:

- Tạm thời đình chỉ những việclàm xét thấy đang gây hoặc sắp gây những thiệt hại nghiêm trọng về chính trị,kinh tế, đời sống cho Nhà nước và nhân dân.

- Tạm thời đình chỉ thi hànhquyết định điều động những người đương cộng tác với cơ quan thanh tra hoặcđương là đối tượng thanh tra đi nơi khác nếu thấy việc điều động này trở ngạicho công tác thanh tra.

- Tạm thời đình chỉ công tácnhững cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước có hành động cản trở công tác thanhtra.

Sau khi có quyết định tạm thờiđình chỉ như trên, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ cần thông báo kịp thời cho cơquan quản lý trên của đơn vị được thanh tra biết.

Đối với các thành viên của Hộiđồng chính phủ, các thứ trưởng, các cán bộ giữ chức vụ tương đương và các Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khi xét cần tạmthời đình chỉ công tác người nào thì Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đề nghịThường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định.

e) Sau mỗi cuộc thanh tra; cókết luận việc làm đúng, sai của cơ quan, đơn vị được thanh tra, nêu rõ nguyênnhân và trách nhiệm hoặc kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khen thưởng, kỷluật, đối với những người có hành vi phạm pháp nghiêm trọng thì chủ nhiệm xétvà nếu cần, kiến nghị với viện kiểm sát nhân dân truy tố.

g) Căn cứ vào pháp luật của Nhànước, nghiên cứu trình Chính phủ quy định hoặc tự mình ban hành những quyếtđịnh, thông tư, chỉ thị về công tác thanh tra và xét khiếu tố và hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện ở các ngành, các cấp.

Quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏnhững quyết định không thích đáng của cơ quan thanh tra cấp dưới: yêu cầu cácBộ, Tổng cục, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sửa đổihoặc bãi bỏ những quyết định không phù hợp với những quy định của Nhà nước vềcông tác thanh tra.

Điều 4. Cơ quan, đơn vịđược thanh tra có trách nhiệm phối hợp với đoàn hoặc phái viên thanh tra, bảođảm cho công tác thanh tra và công tác của đơn vị đạt kết quả tốt.

Trong hạn 15 ngày kể từ khi nhậnđược kết luận, kiến nghị của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ, cơ quan, đơn vịđược thanh tra phải báo cáo kết quả hoặc kế hoạch, biện pháp thi hành cho Ủyban rõ; trường hợp không nhất trí thì phải báo cáo kịp thời cho biết, đồng thờibáo cáo với cơ quan chủ quản cấp trên.

Điều 5. Để thực hiện nhiệmvụ thanh tra, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với cácngành, các cấp, các cơ quan hữu quan (công an, viện kiểm sát, tòa án, Ủy bankiểm tra của Đảng…) để cùng nhau bàn bạc, kết luận và giải quyết những vấn đề quantrọng có liên quan chung.

Điều 6. Ủy ban Thanh tracủa Chính phủ cần có quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, các cơ quanthông tin, báo chí để cùng nhau phối hợp kế hoạch trong công tác tuyên truyền,vận động, tổ chức quần chúng tham gia các hoạt động thanh tra.

Chương 3:

TỔCHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

Điều 7. - Ủy ban Thanhtra của Chính phủ có một Chủ nhiệm, một số Phó chủ nhiệm và ủy viên.

Ủy ban Thanh tra của Chính phủlàm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp chặt chẽ với việc bàn bạc tập thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra củaChính phủ chỉ đạo chung công tác của Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Quốc hội vàHội đồng chính phủ về toàn bộ công tác thanh tra như chương I, II của Điều lệnày quy định.

Các Phó chủ nhiệm giúp Chủ nhiệmlãnh đạo chung, và được Chủ nhiệm uỷ nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của Ủyban.

Trong các Phó chủ nhiệm; có mộtPhó chủ nhiệm thường trực giúp Chủ nhiệm đôn đốc, điều hòa phối hợp và giảiquyết những công việc chung trong phạm vi Ủy ban đã quyết định; được Chủ nhiệmủy quyền giải quyết một số việc của Ủy ban khi Chủ nhiệm, vắng mặt.

Các ủy viên giúp Chủ nhiệm phụtrách một số việc nhất định.

Điều 8. Tổ chức bộ máy của Ủyban Thanh tra của Chính phủ gồm có:

1.Văn phòng,

2. Vụ tổng hợp,

3. Vụ tổ chức và cán bộ,

4. Vụ thanh tra công nghiệp,

5. Vụ thanh tra giao thông vàbưu điện,

6. Vụ thanh tra xây dựng cơ bản,

7. Vụ thanh tra nông nghiệp,

8. Vụ thanh tra thương nghiệp,

9. Vụ thanh tra nội chính – vănxã,

10. Vụ thanh tra xét khiếu tố,

11. Vụ quản lý công tác thanhtra nhân dân,

12. Trưởng cán bộ thanh tra,

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra củaChính phủ sẽ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ giữa các tổ chứcnói trên, chức năng chủ yếu của các Vụ thanh tra là giúp Chủ nhiệm đi thanh traở các ngành và các địa phương.

Điều 9. Các tổ chức thanh traở các ngành, các cấp gồm có:

a) Các cơ quan thanh tra chuyêntrách của Nhà nước :

- Ban thanh tra các Bộ, cácngành quản lý tổng hợp, sản xuất, kinh doanh và sự nghiệp quan trọng ở trungương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy ban thanh tra tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương, Ủy ban thanh tra huyện và tương đương.

b) Ban Thanh tra nhân dân ở cácđơn vị cơ sở chính quyền, kinh tế, sự nghiệp.

Các cơ quan thanh tra chuyêntrách của Nhà nước là cơ quan của lãnh đạo chính quyền ở ngành, hoặc cấp đó; cótrách nhiệm tiến hành các hoạt động thanh tra dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàndiện của thủ trưởng các ngành, các cấp đó.

Ban thanh tra nhân dân ở các đơnvị là tổ chức thanh tra của nhân dân, do nhân dân cử ra được Nhà nước công nhậnvà hướng dẫn hoạt động, đồng thời cũng là tổ chức cơ sở trong hệ thống các tổchức và lực lượng thanh tra của chính quyền ở từng ngành, từng cấp.

c) Ngoài các tổ chức thanh tranói trên, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ và của các tỉnh, thành được phép sửdụng một số cán bộ ngoài ngành thanh tra để làm cộng tác viên, Chính phủ sẽ quyđịnh về quy chế và thể thức sử dụng lực lượng cộng tác viên thanh tra trong mộtvăn bản riêng.

Điều 10. – Căn cứ vàoĐiều lệ tổ chức và hoạt động này, theo tinh thần gọn, nhẹ, có hiệu lực thiếtthực và sau khi thỏa thuận với Ban tổ chức của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy banThanh tra Chính phủ ra các văn bản quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổchức và lề lối làm việc, các mối quan hệ công tác cho các tổ chức thanh tra ởcác ngành, các cấp.

Điều 11. Việc bổ sung,sửa đổi điều lệ này do Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đề nghị Hộiđồng Chính phủ xét và quyết định.