CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

NGHỊ ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ TỪ SƠN, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNHBẮC NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thị xã TừSơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập thị xã Từ Sơn thuộctỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 6.133,23 ha diện tích tự nhiên và 143.843 nhânkhẩu của huyện Từ Sơn (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của cácxã: Đồng Quang, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, Tam Sơn, TươngGiang, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn và thị trấn Từ Sơn.

Thị xã Từ Sơn có 6.133,23 ha diệntích tự nhiên và 143.843 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Từ Sơn:Đông giáp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Tây giáp huyện Đông Anh, thành phố HàNội; Nam giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Bắc giáp huyện Yên Phong, tỉnhBắc Ninh.

2. Thành lập phường thuộc thị xã TừSơn

a. Thành lập phường Đông Ngàn thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,44ha diện tích tự nhiên và 4.950 nhân khẩucủa thị trấn Từ Sơn; 25,7ha diện tích tự nhiên và 1.121 nhân khẩu của xã ĐồngNguyên; 39,6ha diện tích tự nhiên và 2.477 nhân khẩu của xã Tân Hồng; 15,1hadiện tích tự nhiên của xã Đình Bảng; 1,2ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Quang.

Phường Đông Ngàn có 111,04ha diệntích tự nhiên và 8.548 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường ĐôngNgàn: Đông giáp phường Tân Hồng; Tây giáp phường Trang Hạ; Nam giáp phường Đình Bảng; Bắc giáp phường Đồng Nguyên.

b. Thành lập phường Đồng Kỵ thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở điều chỉnh 334,29ha diện tích tự nhiên và 15.997 nhânkhẩu của xã Đồng Quang.

Phường Đồng Kỵ có 334,29ha diệntích tự nhiên và 15.997 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Đồng Kỵ:Đông giáp phường Đồng Nguyên; Tây giáp xã Phù Khê; Nam giáp phường Trang Hạ;Bắc giáp xã Hương Mạc.

c. Thành lập phường Trang Hạ thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 255,69ha diện tích tự nhiên và 5.510 nhân khẩucòn lại của xã Đồng Quang.

Phường Trang Hạ có 255,69ha diệntích tự nhiên và 5.510 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường TrangHạ: Đông giáp phường Đông Ngàn; Tây giáp phường Châu Khê; Nam giáp phường Đình Bảng; Bắc giáp phường Đồng Kỵ.

d. Thành lập phường Đồng Nguyênthuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 688,29ha diện tích tự nhiên và 15.423nhân khẩu còn lại của xã Đồng Nguyên.

Phường Đồng Nguyên có 688,29ha diệntích tự nhiên và 15.423 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường ĐồngNguyên: Đông giáp xã Tương Quang; Tây giáp phường Đồng Kỵ; Nam giáp phường Tân Hồng; Bắc giáp xã Tam Sơn.

đ. Thành lập phường Tân Hồng thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 491,20ha diện tích tự nhiên và 11.291 nhânkhẩu còn lại của xã Tân Hồng.

Phường Tân Hồng có 491,20ha diệntích tự nhiên và 11.291 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường TânHồng: Đông giáp huyện Tiên Du; Tây giáp phường Đình Bảng; Nam giáp xã Phù Chẩn; Bắc giáp phường Đông Ngàn.

e. Thành lập phường Đình Bảng thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 830,10ha diện tích tự nhiên và 16.771 nhânkhẩu còn lại của xã Đình Bảng.

Phường Đình Bảng có 830,10ha diệntích tự nhiên và 16.771 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường ĐìnhBảng: Đông giáp phường Tân Hồng; Tây giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nam giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Bắc giáp phường Trang Hạ.

g. Thành lập phường Châu Khê thuộcthị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 497,58ha diện tích tự nhiên và 17.905 nhânkhẩu của xã Châu Khê.

Phường Châu Khê có 497,58ha diệntích tự nhiên và 17.905 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường ChâuKhê: Đông giáp phường Đình Bảng; Tây giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nam giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Bắc giáp xã Phù Khê.

3. Sau khi thành lập thị xã Từ Sơnvà thành lập phường thuộc thị xã Từ Sơn:

Thị xã Từ Sơn có 6.133,23ha diệntích tự nhiên và 143.843 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồmcác phường: Đồng Kỵ, Trang Hạ, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, ĐôngNgàn và các xã: Tam Sơn, Tương Giang, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn.

Tỉnh Bắc Ninh có 82.271,12ha diệntích tự nhiên và 1.009.779 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, baogồm các huyện: Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài,thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn.

Điều 2. Nghị định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng