BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 03-NV-NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo điều thứ 3 Sắc-lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Nay ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu cho các Ủy ban hành chính các kỳ.

Điều 2:– Đổng lý sự vụ bộ Nội vụ và các Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ chiếu nghị định thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Võ Nguyên Giáp