HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 09-HĐBT

Hà Nội,, ngày 14 tháng 01 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN THUỘC BỘ LÂM NGHIỆP.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-7-1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm sản thuộc Bộ Lâm nghiệp.
Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm sản là đơn vị hạch toán kinh tế có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng.

Trụ sở Tổng công ty đóng tại Hà Nội.

Điều 2. - Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm sản chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lâm nghiệp, và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại thương về các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu theo luật lệ hiện hành.

Điều 3. - Tổng công ty xuất nhập khẩu lâm sản do một tổng giám đốc phụ trách, giúp việc tổng giám đốc có từ một đến hai phó tổng giám đốc.

Nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quy định.

Điều 4. - Bộ Ngoại thương có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản và tổ chức cán bộ, lao động, cơ sở vật chất, vốn, tài sản có liên quan cho Bộ Lâm nghiệp quản lý.

Việc bàn giao phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 1985.

Điều 5. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và các Bộ có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu