THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 101-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TẠM THỜI THUẾ BUÔN CHUYẾN SỐ 424-TTG NGÀY 18-12-1954

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều lệ tạm thời thuê buôn chuyến số 424-TTg ngày 18 tháng 12 năm 1954;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi điều 4 điều lệ tạm thời thuế buôn chuyến như sau:

“Những chuyến hàng nông lâm thổ sản trị giá chưa tới 10.000 đồng thì được miễn thuế; nhưng nếu một chuyến hàng từ 10.000 đồng trở lên mà đem bán lẻ ra từng lô dưới 10.000 đồng thì phải gộp lại để tính thuế. Trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính có thể bỏ hẳn hoặc sửa đổi khởi điểm đánh thuế đối với một số loại hàng, sau khi được Thủ tướng phủ đồng ý.

Đối với hàng công nghệ thì không có khởi điểm đánh thuế”.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng