>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

c) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định tại các điểm a và b khoản 3 Điều 104 của Luật Doanh nghiệp.

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP  
----------------------------------- 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại