HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 104-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46-HĐBT NGÀY 10-05-1983 QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ BẰNG BIỆNPHÁP HÀNH CHÍNH CÁC HÀNH VI ĐẦU CƠ, BUÔN LẬU, LÀM HÀNG GIẢ, KINH DOANH TRÁIPHÉP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngBộ trưởng ngày 04-07-1981;
Căn cứ Nghị định số 46-HĐBT ngày 10-05-1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việcxử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả,kinh doanh trái phép;
Xét tình hình giá cả thay đổi;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Giữ nguyên cácmức tiền quy định ở điều 1, điều 4, điều 5, điều 6 và điều 7 của Nghị định số46-HĐBT ngày 10-05-1983 của Hội đồng Bộ trưởng và nay được tính bằng tiền Ngânhàng mới.

Điều 2. –Hội đồng Bộ trưởng ủy nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều chỉnh lại cácmức tiền nói trên nếu giá cả tiếp tục thay đổi sau khi trao đổi ý kiến với BộTài chính, Ủy ban Vật giá Nhà nước, Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ươngvà thủ trưởng các ngành có liên quan khác.

Điều 3. – Các Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ trưởng cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủtịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 4. – Nghị định nàythi hành kể từ ngày công bố. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đềubãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫnthi hành Nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Chí Công