CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 105/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN LĂNG CÔ THUỘC HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lộc Hải.

Thị trấn Lăng Cô có 10.550 ha diện tích tự nhiên (số liệu của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) và 11.550 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lăng Cô : Đông giáp biển Đông; Tây giáp xã Lộc Tiến; Nam giáp thành phố Đà Nẵng; Bắc giáp xã Lộc Vĩnh và biển Đông.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

Nơi nhận:
- HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP1, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải