HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1983

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 105-HĐBT NGÀY 26-9-1983 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN NĂNG LƯỢNG CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét nhu cầu công tác,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Thành lập ban năng lượng của Chính phủ, cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về công tác năng lượng.

Điều 2.- Ban năng lượng của Chính phủ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển năng lượng theo đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong toàn quốc.

- Điều hoà phối hợp, đôn đốc các ngành nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển và sử dụng các dạng năng lượng của từng ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược và chính sách đó.

-Thẩm tra các đề án, chính sách thuộc về năng lượng trước khi trình Hội đồng bộ trưởng.

Điều 3.- Thành phần của Ban năng lượng Chính phủ gồm có:

Trưởng ban: Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười.

Phó trưởng ban:

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

Viện trưởng Viện Khoa học Việt nam,

Phó chủ nhiệm Uỷ Ban kế hoạch Nhà nước,

Thứ trưởng Bộ Điện lực làm phó trưởng ban thường trực.

Uỷ viên:

Thứ trưởng Bộ Mỏ và than,

Thứ trưởng Bộ Thuỷ lợi,

Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp,

Tổng cục phó Tổng cục Dầu khí,

Tổng cục phó Tổng cục Địa chất,

Viện phó Viện Nghiên cứu hạt nhân,

Hiệu trưởng Trường Đại học bách khoa.

Ban năng lượng của Chính phủ đặt văn phòng tại Bộ Điện lực và sử dụng con dấu của Bộ điện lực để tiến hành các hoạt động.

Văn phòng Ban do một đồng chí phụ trách và có một số chuyên gia có năng lực do các ngành có người tham gia thành viên Ban đề cử trưởng ban quyết định.

Điều 4.- Các thành viên của Ban năng lượng của Chính phủ được quyền sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan mình để thực hiện những nhiệm vụ do ban phân công thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

Kinh phí và phương tiện phục vụ cho hoạt động chung của Ban năng lượng của chính phủ do Bộ điện lực phụ trách.

Điều 5.- Chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban do trưởng ban năng lượng của Chính phủ qui định.

Điều 6.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các thủ trưởng ngành ở trung ương và chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Nghị định này thi hành kể từ ngày ký.

Tố Hữu

(Đã ký)