HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 111-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 1978

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Quyết nghị số 215-NQ/QHK6 ngày 17/4/1978 của Ủy ban thường vụ Quốchội phê chuẩn việc thành lập Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, cơ quan ngang Bộcủa Hội đồng Chính phủ;
Để giúp trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ nghiên cứu về công tác quản lýkinh tế theo nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế là cơ quanngang Bộ của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế có các nhiệm vụvà quyền hạn chính như sau:

1. Nghiên cứu hệ thống quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa trongcả nước, nhằm vào những vấn đề chung và quan trọng nhất là tổ chức lại nền sảnxuất xã hội; cải tiến phương thức quản lý kinh tế, lấy kế hoạch hóa làm chính;kiện toàn bộ máy quản lý kinh tế.

Dự thảo các đề án về quản lý kinh tế có nội dung tổng hợp,liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực để trình hội đồng Chính phủ.

Cộng tác với các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh vàthành phố tổ chức việc nghiên cứu quản lý kinh tế theo một chương trình phâncông và phối hợp chung.

Phát biểu ý kiến với Hội đồng Chính phủ về những đề án quản lýkinh tế do các Bộ, Tổng cục và địa phương trình ra Hội đồng Chính phủ.

2. Tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế ở nước ta, nghiên cứuvận dụng các quy luật kinh tế vào công cuộc xây dựng và quản lý kinh tế trongquá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; nghiêncứu kinh nghiệm tổ chức và quản lý kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh emvà các nước khác, xây dựng khoa học về quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nướcta.

3. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Nhà nước về quảnlý kinh tế; hướng dẫn các viện, các trường bồi dưỡng cán bộ về quản lý kinh tếcủa các Bộ, các tỉnh và thành phố

4. Thực hiện việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về công tácnghiên cứu quản lý kinh tế với các tổ chức hữu quan ở nước ngoài, theo đúngđường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và những quy định của Nhà nước.

5. Hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung và phương pháp nghiên cứuđối với các tổ chức nghiên cứu quản lý kinh tế của các Bộ, Tổng cục địa phương.

6. Quản lý tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí và tài sản củaviện theo chính sách và chế độ chung của Nhà nước.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinhtế, gồm có:

- Ban nghiên cứu tổng hợp.

- Ban nghiên cứu quản lý công nghiệp (bao gồm cả xây dựng,giao thông vận tải),

- Ban nghiên cứu quản lý nông nghiệp ( bao gồm cả lâm nghiêpvà ngư nghiệp),

- Ban nghiên cứu quản lý lưu thông phân phối,

- Ban quản lý bồi dưỡng cán bộ cao cấp,

- Văn phòng (bao gồm cả tổ chức, cán bộ, thư viện, tư liệu).

Viện có một hội đồng khoa học quản lý kinh tế làm chức năng tưvấn về khoa học quản lý kinh tế cho Viện trưởng.

Ngoài ra, trong công tác nghiên cứu, Viện tổ chức một mạnglưới cộng tác viên gồm những cán bộ quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế, cán bộlý luận, chuyên gia giỏi về khoa học kỹ thuật và về quản lý kinh tế ở các ngành,các địa phương và cơ sở.

Điều 4: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế do một Việntrưởng phụ trách, Giúp việc Viện trưởng có một số Phó viện trưởng, Các phóviện trưởng giúp Viện trưởng trong việc chỉ đạo công tác chung và được Việntrưởng ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của viện.

Điều 5: Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức trong viện và nội quy công táccủa viện.

Điều 6: Đồng chí Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lýkinh tế, các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trựcthuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trựcthuộc trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị