HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 112-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI CÔNG TY THAN HÒN GAI THÀNH LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP THAN HÒN GAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/07/1981;
Căn cứ Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Mỏ và than,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đổi Công ty than Hòn Gai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai, Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Mỏ và than và hoạt động theo Điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh (kèm theo Nghị định số 302-CP ngày 01/12/1978).

Điều 2. Bộ Mỏ và than có trách nhiệm quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể của liên hiệp và các xí nghiệp trong liên hiệp.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Mỏ và than, Thủ trưởng các Bộ và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ? Có được nợ thuế khi chuyển đổi đất ?

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?