HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 112-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI CÔNG TY THAN HÒN GAI THÀNH LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP THAN HÒN GAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồngBộ trưởng ngày 04/07/1981;
Căn cứ Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 về một số vấn đề cải tiến quản lýcông nghiệp quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Mỏ và than,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đổi Công ty than HònGai thành Liên hiệp các xí nghiệp than Hòn Gai, Liên hiệp các xí nghiệp thanHòn Gai chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Mỏ và than và hoạt động theo Điều lệliên hiệp các xí nghiệp quốc doanh (kèm theo Nghị định số 302-CP ngày01/12/1978).

Điều 2. Bộ Mỏ và than cótrách nhiệm quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể củaliên hiệp và các xí nghiệp trong liên hiệp.

Điều 3. Nghị định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Mỏ vàthan, Thủ trưởng các Bộ và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghịđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu