CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 1999 -2004

 _____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Phê chuẩn số lượng 85 (tám mươi lăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 31 (ba mươimốt) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHNGHỆ AN

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Huyện Quỳnh Lưu

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Yên Thành

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Diễn Châu

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Nghĩa Đàn

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Quỳ Hợp

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

 

Huyện Quỳ Châu

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

 

Huyện Quế Phong

Đơn vị bầu cử số 13

02 đại biểu

 

Huyện Tân Kỳ

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

 

Huyện Kỳ Sơn

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

 

Huyện Tương Dương

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

 

Huyện Con Cuông

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

 

Huyện Anh Sơn

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

 

Huyện Đô Lương

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Thanh Chương

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Nam Đàn

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Nghi Lộc

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Thị xã Cửa Lò

Đơn vị bầu cử số 27

02 đại biểu

 

Huyện Hưng Nguyên

Đơn vị bầu cử số 28

03 đại biểu

 

Thành phố Vinh

Đơn vị bầu cử số 29

Đơn vị bầu cử số 30

Đơn vị bầu cử số 31

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 23 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 8 đơn vị

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải