HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 115-HĐBT NGÀY 15-7-1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ BAN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ XÂY DỰNG - VẬN TẢI THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Căn cứ Nghị định số 111-CP ngày 18-5-1978 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương trên cơ sở sáp nhập tổ nghiên cứu quản lý xây dựng cơ bản với tổ nghiên cứu quản lý giao thông vận tải của viện.

Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải có nhiệm vụ nghiên cứu hệ thống quản lý kinh tế xây dựng cơ bản và giao thông vận tải ở trong nước và nước ngoài, từng bước xây dựng khoa học về quản lý kinh tế xây dựng cơ bản và giao thông vận tải ở nước ta.

Điều 2. Thành lập Trung tân phân tích hệ thống thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

Trung tâm phân tích hệ thống có nhiệm vụ nghiên cứu các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại về hệ thống, phân tích các dự đoán về tình hình kinh tế, đề ra các phương án giải quyết những vấn đề phức tạp về quản lý kinh tế có tính chất liên ngành.

Điều 3. Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải và Trung tâm phân tích hệ thống, với điều kiện không được tăng thêm biên chế.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương có trách nhiệm thi hành nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)