CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Bích Động

thuộc huyện Việt Yên và thị trấn Vôi thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Bích Động - thị trấn huyện lỵ huyện Việt Yên và thị trấn Vôi - thị trấn huyện lỵ huyện Lạng Giang như sau:

1. Thành lập thị trấn Bích Động - thị trấn huyện lỵ huyện Việt Yên trên cơ sở 526,95 ha diện tích tự nhiên và 6243 nhân khẩu của xã Bích Sơn.

Địa giới hành chính thị trấn Bích Động: Đông giáp xã Hồng Thái và xã Nghĩa Trung; Tây và Nam giáp xã Bích Sơn; Bắc giáp xã Minh Đức.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Bích Sơn có 697,05 ha diện tích tự nhiên và 5823 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Vôi - thị trấn huyện lỵ huyện Lạng Giang trên cơ sở 335,87 ha diện tích tự nhiên và 4560 nhân khẩu của xã Yên Mỹ.

Địa giới hành chính thị trấn Vôi: Đông và Bắc giáp xã Yên Mỹ; Tây giáp xã Tân Thanh và xã Yên Mỹ; Nam giáp xã Phi Mô.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Yên Mỹ có 699,76 ha diện tích tự nhiên và 5650 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải